II MKWR 2018 w biegach-Regulamin

Regulamin

4 biegów II Mistrzostw Kątów Wrocławskich 2018- 5km

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

 

I Cel

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej.
 2. Promocja Gminy Kąty Wrocławskie w kraju i poza granicami.
 3. Propagowanie rywalizacji w duchu fair play.

II Organizator biegów

 1. Klub Biegacza w Kątach Wrocławskich
 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich

III Terminy i miejsca

 1. Biegi odbędą się w dniach: 7 kwietnia 2018 r.(sobota), 12 maja 2018 r.(sobota), 23 czerwca 2018 r.(sobota), 6 października 2018 r(sobota).
 2. Start: Parking obok GOKiS w Katach Wrocławskich godz. 11.
 3. Meta: Stadion w Katach Wrocławskich.

IV Warunki uczestnictwa

 1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 rok życia.
 2. Prawo startu mają kobiety i mężczyźni z całego kraju i z zagranicy.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców (opiekunów).
 4. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach  lub do podpisania oświadczenia udziału w biegach na własną odpowiedzialność.

V Zgłoszenia

 1. W dniu zawodów zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w godzinach 9:00-10:45 na stadionie sportowym.
 2. Każdy zawodnik  rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgoda dotyczy również wykorzystania danych teleadresowych do ewentualnej korespondencji z zawodnikiem w sprawach dotyczących biegu oraz wykorzystania jego wizerunku widniejącego na fotografiach.

VI Wpisowe

 1. Opłata startowa- wpisowe w wysokości 15 zł w dniu biegu z dopiskiem(darowizna na rzecz organizatora).
 2. Numery startowe wydawane będą po dokonaniu opłaty.

 

 

 VII Klasyfikacja

 1. K.M. – 14 (14-19 lat) 2004-1999
 2. K.M. – 20 (20-29 lat) 1998-1989
 3. K.M. – 30 (30-39 lat) 1988-1979
 4. K.M. – 40 (40-49 lat) 1978-1969
 5. K.M. – 50 (50-59 lat) 1968-1959
 6. K.M. – 60 (60-69 lat) 1958-1949
 7. K.M. – 70+ lat 1948 i starsi.

VIII Nagrody

 1. Każdy zawodnik kończący bieg otrzyma dyplom po przekroczeniu mety.
 2. Po zakończeniu cyklu 4-ch biegów pierwsi zawodnicy i zawodniczki w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn nagrodzeni zostaną pucharami
 3. Po zakończeniu cyklu 4-ch biegów pierwsi trzej zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostaną medalami lub statuetkami.
 4. Po zakończeniu cyklu 4-ch biegów zawodnicy, którzy wystartowali w co najmniej trzech biegach otrzymają pamiątkowe medale lub statuetki.
 5. Nagrody będą wręczane w miesiącu listopadzie na uroczystym spotkaniu z Panem Burmistrzem i organizatorami. O terminie zawodnicy zostaną powiadomieni listownie.

IX Punktacja w kategoriach generalnych i wiekowych:

1 miejsce 100 pkt

2 miejsce 90 pkt

3 miejsce 85 pkt

4 miejsce 82 pkt

5 miejsce 81 pkt.

Następne miejsca o jeden pkt mniej, nie mniej jednak niż 1 pkt.

-Mistrzem Kątów Wrocławskich zostanie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów.

-Biegów punktowanych jest 4.

-W punktacji końcowej będą brane pod uwagę 3 najlepsze wyniki zawodnika.

-Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 3 biegów.

-W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje, tzw. ,, suma lepszych miejsc’’.

X Pomiar czasu

Uczestnicy, którzy ukończą bieg zostaną zweryfikowani przy pomocy ręcznego czasomierza.

XI Postanowienia końcowe

 1. Opiekę medyczną zapewnia organizator.
 2. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 5. Trasa Biegu wytyczana  w terenie zalesionym o podłożu gruntowym. Długość pętli 5 km. Oznaczenia co 1 km. Pomiaru dokonano przy pomocy kółka pomiarowego.

XII Kierownictwo biegów

Andrzej Tylecki K.B. Kąty Wrocławskie             603 115 398

XIII Wyniki biegów

 1. Wyniki biegów oraz punktacja będą zamieszczone na stronie http://kbkatywr.pl oraz www.gokis.katywroclawskie.com